DIP2020年08月26日現在

 • 1

  自動はんだ付け装置
  (共晶用)

 • 2

  半田フロー槽
  (鉛フリー用)

 • 3

  スプレーフラクサー
  (鉛フリー用)

構成 メーカー 形式 対象部品 対象基板サイズ
自動はんだ付け装置(共晶用) SEITEC TW-350L 基板上120mm以下 下70mm以下 Min/50X100~Max/350X400
半田フロー槽(鉛フリー用) タムラ HC50-32LF2 基板上40㎜ 下50㎜ Min/50X120~Max/500X500 T/0.6~3.2
スプレーフラクサー(鉛フリー用) タムラ TAF50-12F 基板上40㎜ 下50㎜ Min/50X120~Max/330X460 T/0.6~3.2